Thứ năm, 22/04/2021
Chào mừng các bạn đến với Website Họ Đỗ Việt Nam.
Trang chủ
Thông tin việc họ
Lịch sử Họ Đỗ Việt Nam
Truyền thống
Sức khoẻ – Trí tuệ – Hữu ích
Thông tin hai chiều
Tài trợ và đóng góp
Thông tin họ bạn
Câu lạc bộ họ Đỗ
Trang thông tin họ đỗ mới
Điểm tin các báo
Thời tiết
Bài ca dòng họ Đỗ Việt Nam
Quang Cao
Quang Cao
Tin tiêu điểm
Số lượt người truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay788
mod_vvisit_counterHôm trước801
Hà Nội
Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi
Huế
Du bao thoi tiet - Co do Hue
Đà Nẵng
Du bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh
TP - Hồ Chí Minh
Du bao thoi tiet - Thanh pho Da Nang
 
 
Danh sách đóng góp theo bản tin sô33 E-mail
08/05/2010
 Danh s¸ch c¸c vÞ ®ãng gãp b¶n tin sè 33
Stt Hä vµ tªn §Þa chØ Sè tiÒn
1 §ç Quèc ChÝnh 127 An D­ư¬ng – T©y Hå – Hµ Néi 100.000
2 §ç H÷u Qu¶ng 21- NguyÔn V¨n Trçi – ThÞ trÊn An L·o – H¶i Phßng 100.000
3 §ç ChÝ Trung 35/1 Ng« QuyÒn – Bµu Hµm 2 – Thèng nhÊt - §ång Nai 100.000
4 §ç ThÞ H¸n Sè 1, ngâ 3 tæ 7, khu phè 3, Xu©n Khanh, ThÞ x· S¬n T©y 100.000
5 §ç Quang Vinh Ng©n hµng N«ng nghiÖp & ph¸t triÓn N«ng th«n – TØnh Th¸i B×nh 100.000
6 §ç Ba Sè 14. HÎm 99/1/2 Phè §øc Giang – Th­ưîng Thanh _ Long Biªn – Hµ Néi 200.000
7 §ç ThÞ Hoa (§µi Loan) con «ng H¹nh ë xãm Sæ ñng hé héi nghÞ 12 1.000.000
8 §ç V¨n Dòng 114A8 §Çm TrÊu, B¹ch §»ng, Hµ Néi 1.000.000
9 §ç Ngäc Phô 134 Lª DuÈn, Hµ Néi 200.000
10 §ç M¹nh Phong An C­ư, §«ng Xuyªn, TiÒn H¶i, Th¸i B×nh 100.000
11 §ç V¨n Ph­ư¬ng A3, Thanh Nhµn, Hµ Néi 100.000

Cßn mét sè vÞ chóng t«i sÏ ®¨ng tiÕp vµo b¶n tin sau. 


 
< Trước   Tiếp >
 
 
Múi giờ

Trang ảnh


 
 
Copyright © 2006 Ho Do Viet Nam. All rights reserved.
Đ/c :111 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nôi
Khu Đô Thị Tây Nam Linh Đàm
Hotline:091.8830808.
Website: www.hodovietnam.vn - Email: banlienlac@hodovietnam.vn